Operat szacunkowy nieruchomości. Na czym to polega?

Operatem szacunkowym nazywamy opinię pisemną, określającą wartość przedmiotu wyceny. Opinia ta ma charakter urzędowy, pod warunkiem że została wystawiona przez uprawnionego, profesjonalnego rzeczoznawcę majątkowego. W treści operatu można znaleźć wszystkie ważne informacje, uzyskane w trakcie szacowania danej nieruchomości.

operat szacunkowy nieruchomości

Zasady sporządzania operatu szacunkowego

Operat szacunkowy ma charakter dowodowy. Z tego względu powinien być sporządzony w ściśle określonej formie pisemnej. Przedstawione w nim informacje muszą być sformułowane jasno i klarownie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Autorem opinii może być więcej niż jedna osoba – wówczas zazwyczaj mamy do czynienia z podziałem odpowiedzialności za wykonane czynności. W przypadku rozbieżności między opiniami poszczególnych rzeczoznawców (dotyczącymi na przykład wartości nieruchomości), niezgodność jest rozstrzygana przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych.

Opracowanie pisemnej treści operatu

W treści opinii znajdują się wszystkie niezbędne dane dotyczące wyceny nieruchomości wraz z przyjętymi podstawami prawnymi, metodami oraz technikami szacowania (rozwiązaniami merytorycznymi). Konieczna jest również prezentacja toku obliczeń wyniku końcowego. Rzeczoznawca szczegółowo przedstawia cel i zakres wyceny, prezentuje opis stanu nieruchomości oraz wskazuje przeznaczenie nieruchomości w oparciu o dostępną dokumentację. W okresie do dwóch lat od daty sporządzenia opinii można ją zaktualizować. Czynność ta musi być dokonana przez tego samego rzeczoznawcę i potwierdzona stosowną klauzulą – objaśnia rzeczoznawcza Marta Wojciechowska z wrocławskiej firmy Asuma.

Zastosowanie operatu w praktyce

Dysponowanie operatem sporządzonym przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę majątkowego stanowi istotne zabezpieczenie interesów finansowo-majątkowych. Przedstawienie aktualnego operatu szacunkowego może być wymagane w wielu sytuacjach życiowych – na przykład przy zabezpieczaniu kredytu za pomocą hipoteki. Opinia pisemna fachowca jest też bardzo przydatna przy okazji ustalania ceny zakupu oraz sprzedaży nieruchomości, określaniu wysokości odszkodowania, przeprowadzaniu dokładnego podziału majątku, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, a także przy egzekucji z nieruchomości.