Jakie czynniki mają wpływ na wysokość rat kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny to obecnie najbardziej popularny sposób finansowania transakcji dotyczących nieruchomości. Stanowi on długoterminowe zobowiązanie wynoszące od kilku do nawet kilkudziesięciu lat. Comiesięczne raty kredytu będące obowiązkowym wydatkiem mogą ulegać zmianom, dlatego warto poznać wszystkie czynniki, które mają wpływ na wysokość spłacanych rat.

kredyt-hipoteczny

Oprocentowanie

Oprocentowanie to jeden z głównych czynników mających wpływ na wysokość spłacanych rat. Składa się ono z dwóch elementów: marży kredytowej oraz wybranej rynkowej stopy procentowej. Marża w większości przypadków jest wartością stałą i nie zmienia się przez cały okres spłaty kredytu. Stanowi ona część oferty danego banku.

W drugim przypadku istotny jest WIBOR – część zmienna, niezależna od ofert bankowych, ustalana przez Narodowy Bank Polski. Wszelkie zmiany stóp procentowych skutkują podwyższeniem lub obniżeniem rat kredytu. Obniżenie stopy procentowej oznacza spadek oprocentowania kredytu, a w konsekwencji niższe raty – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący firmę EKO-BUD.

Kursy walut

Jeżeli kredyt jest w walucie obcej, istotne znaczenie ma kurs złotego. Rata jest tym wyższa, im więcej należy zapłacić za walutę, w której został zaciągnięty kredyt. Analogicznie, w przypadku spadku kursu, wysokość miesięcznej raty staje się niższa. W skrócie można stwierdzić, że kurs danej waluty zależny jest od tego, jak duży jest na nią popyt.

Ubezpieczenie

Kolejnym czynnikiem mającym istotny wpływ na wysokość raty kredytu jest ubezpieczenie. Możemy wyróżnić dwa najpopularniejsze rodzaje ubezpieczeń związane z kredytem hipotecznym: pomostowe oraz niskiego wkładu własnego. Pierwsze z nich opiera się na zwiększeniu raty kredytu do czasu ustanowienia hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości na rzecz danego banku. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek o wpis hipoteki we właściwym sądzie. Przedstawienie wypisu z księgi wieczystej potwierdzającego ustanowioną hipotekę skutkuje obniżeniem marży, a co za tym idzie, niższą ratą kredytu. W drugim przypadku mamy do czynienia z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego, co oznacza, że kredytobiorca występuje o kredyt wynoszący 100% wartości nieruchomości, a więc nie posiada  wkładu własnego wymaganego przez bank. Niespełnienie tego warunku skutkuje ubezpieczeniem obowiązkowym, którego koszt wynosi około 3% brakującej kwoty.

Okres spłaty

Oprócz wyżej opisanych czynników powinniśmy wziąć pod uwagę fakt, że wysokość spłacanych rat zależna jest także od tego, na jak długi czas decydujemy się wziąć kredyt. Im dłużej będziemy go spłacać, tym miesięczna rata będzie niższa. Nie bez znaczenia jest również wybór sposobu spłaty – możemy zdecydować się na raty równe bądź malejące, które wiążą się ze stopniowym obniżaniem wysokości raty wraz z liczbą rat spłaconych.

śr. ocena 5 / głosów 5