Do czego służy dziennik budowy?

Niemal każda budowa wymaga prowadzenia dziennika budowy. Z tego obowiązku zwolnione są tylko budowy niewymagające pozwoleń oraz budowy, które są zgłaszane do stosownych organów administracji architektoniczno-budowlanej, jakie również taki dziennik wydają. Kwota jego zakupu waha się od kilku do kilkunastu złotych, w zależności od wielkości inwestycji.

dziennik-budowy

Dziennik budowy – podstawowe informacje

Dziennik budowy jest to urzędowy dokument, w którym zapisywany jest przebieg robót budowlanych oraz wszelkie zdarzenia, które w ich trakcie nastąpiły oraz mogą mieć znaczenie na ocenę techniczną prawidłowości realizacji danej budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy określony jest w przepisach Prawa Budowlanego – mówi nasz specjalista z firmy Ribet Sp. z o.o. Jeśli na budowie jest kilka obiektów, każdy z nich powinien posiadać własny dziennik. Wpisów w nim mogą dokonywać osoby upoważnione, a dokładniej inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik robót budowlanych, osoby odpowiadające za czynności geodezyjne oraz pracownicy organów nadzoru budowlanego i organów, które są zobowiązane do kontroli budowy pod względem przestrzegania przepisów.

W jaki sposób wygląda dziennik budowy?

Dziennik budowlany ma format A4 i ponumerowane strony, co zabezpiecza przed ich zdekompletowaniem. Każda strona jest podwójna, zawiera oryginał oraz kopię, a dzięki specjalnym perforacjom można bez problemu ją wyrwać. Na stronie tytułowej umieszczony jest numer dziennika, data jego wydania, liczba stron, imię i nazwisko bądź nazwa inwestora, rodzaj i adres budowy, numer i data wydania pozwolenia na budowę oraz pouczenie o sposobie, w jaki sposób należy prowadzić dziennik. Na pierwszej stronie umieszcza się dane wykonawców i osób odpowiadających za kierownictwo budowy, nadzór autorski oraz inwestorski. Na kolejnych stronach opisuje się przebieg prowadzonych robót budowlanych, oznaczając każdy wpis datą i podpisem.

Kara za brak dziennika

Prowadzenie dziennika jest obowiązkiem, którego zbagatelizowanie wiąże się z nałożeniem kary. Jest to kara grzywny w wysokości od 50 do nawet 500 zł, nałożona przez organ nadzoru budowlanego. Co więcej, dziennik musi być prowadzony starannie i w sposób prawidłowy, w przeciwnym razie zostanie narażona odpowiedzialność zawodowa kierownika budowy, który stanie przed właściwą izbą samorządu zawodowego.